LYSAKER BRYGGE

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Oppdragsgiver:
Vital Eiendom AS
Sted:
Bærum, Norway
Periode:
2004
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detajprosjekt inkl. oppfølging på byggeplass
Bygningstype/størrelse:
354 leiligheter, utadrettet næring, Bolig: 32.700m2., Utadrettet næring: 6.100m2 retail,. Parkering:15.200

Lysaker Brygge er et kombinert bolig- og næringsprosjekt ved utløpet av Lysakerleven hvor det tidligere lå distribusjonsanlegg for oljeprodukter med oljetanker, lagerlokaler og kaier. Det som før var et lukket industriområde er i dag åpnet opp for allmennheten og sjøfronten er gjort tilgjengelig. Kaiområdet er blitt en del av turveien langs sjøen fra Bærum til Oslo. Bebyggelsen fremstår som oppløst med smale gavler og grønne gårdsrom. Den bakenforliggende åsprofilen er fortsatt lesbar fra sjøen.

Prosjektet er en utvikling av et forslag i en innbudt konkurranse i 1998, hvoretter reguleringsformålet ble endret fra kontor til bolig/næring.Tankanlegg og oljeinstallasjoner ble revet og grunnen ryddet for forurensing. Lager og produksjonslokaler er bevart og oppgradert og inngår i prosjektets næringsareal. I prosjektet er ulike betingelser og forutsetninger søkt ivaretatt. Forholdet til omgivelsene, bevaring av eksisterende konstruksjoner og ønsket om høy utnyttelsesgrad og fjordutsikt for alle leiligheter har vært avgjørende. Boligvolumet er fordelt på ni lameller med 5–6 etasjer, som delvis ligger på eksisterende lagerkonstruksjon på kaien. Prosjektet er bygget på en strukturell orden med mulighet for fleksibilitet i valg av konstruksjon, leilighetstyper og utnyttelse av næringsarealene.

Tildelt STATENS BYGGESKIKKPRIS for byboliger 2004 for Byggetrinn 1
Tildelt FIABCI PRIX D`EXELLENCE 2007.

Foto: Anne Nordseth