Sjøparken, Agnes

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Stavern, Norway
Bygningstype/størrelse:
Regulation plan and environmental impact survey, 140 000 m2
Kunde:
Agnes Utvikling AS
Byggeperiode:
2006 - 2008

Det tidligere industriområdet på Agnes inneholder attraktive elementer av kystsone, grønnstruktur og historisk bebyggelse. Områdets lokalisering mot kulturlandskap, fjord, infrastruktur og eksisterende boligfelt gir et godt utgangspunkt for stedsutvikling på aksen Stavern-Agnes-Larvik. Det overordnede mål for eiendommen er å utvikle et attraktivt og helhetlig miljø som blir et godt sted å bo og arbeide.

Området skal utvikles til et møtested for næring og utdanning med tilhørende boligområder, med god utnyttelse i tråd med kommunens målsetninger. Reguleringsplanen tilrettelegger for næring (kontor, hotell, bevertning, forretning, kultur, bevaring), allmennyttig undervisning og etablering av ulike typer boliger. Strandsonen gjøres tilgjengelig for allmennheten og eksisterende friområder opprettholdes og utvides. Planen legger opp til en trinnvis utvikling slik at området kan utvikles over tid og fange opp variert etterspørsel etter arealer. 

BACK