Engervannsveien

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Sandvika, Bærum, Norway
Bygningstype/størrelse:
30 Apartments/Shops, 3.500m2
Oppdragsgiver:
NCC
Periode:
2000

Tomten ligger ved den nordvestlige innfartsåren til Sandvika, i overgangen mellom frittliggende boligbebyggelse og mer bymessig og konsentrert bebyggelse. Nærliggende bebyggelse kan følgelig inndeles i to typer – frittstående sveitservillaer i nordøst og en funksjonalistisk, frittstående bygård, Randersgården, i sydvest. Målet var å skape funksjonelle og vakre boliger hvor beliggenheten mellom åsen og elven ble det grunnleggende premiss for boligenes løsning. Samtidig forsøkte man å forsterke/tydeliggjøre Engervannsveiens forløp.

Bebyggelsen består av tre frittliggende boligfløyer i tre etasjer pluss loft. Disse ligger på en delvis tilbaketrukket førsteetasje, som også etablerer boligenes felles gårdsrom – noe hevet over Engervannsveien. Boligfløyene, som representerer bebyggelsens dominerende volum, er trukket frem mot Engervannsveien og etablerer forplasser for opphold mellom bygg og fortau.

Den nye bebyggelsen søker å virke som et sammenbindende ledd som fanger opp overgangen mellom de ulike stedlige bygningstypene – sveitservillaene og den mer bymessige bebyggelsen – og setter dem inn i en meningsfull sammenheng.

Åpninger i bygningsvolumene sørger for lys og luft og skaper varierte uterom og en variert dialog mellom boligenes ute- og innerom. Boligfløyene knyttes sammen over bakkenivå via altanganger.