Strandveien 15 og 13, Lysaker

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Bærum, Norway
Bygningstype/størrelse:
Office building,: 22.400m2 (Nr. 15), 3.700m2 (Nr. 13)
Oppdragsgiver:
Gjensidige Eiendom AS
Periode:
1999

Tomten på 9,8 daa var krevende i forhold til topografi og omkringliggende bebyggelse, og volumoppbygggingen representerer en optimalisering innenfor reguleringsplanens rammer. Bygningene er lagt i tomtens ytterkant for å bevare mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon. Slik sikres åsens grønne profil, - viktig for miljø og åsens fjernvirkning. Slik sikres også arbeidsmiljøet en eksklusiv nærkontakt med naturlandskapet i et solfylt adkomsttun, - i spennende kontrast til det urbane naboskapet.

Bygningsanlegget består av tre sammenhengende kontorbygg med et totalt kontorareal på 18 000 m2 BTA, hvert med egen hovedinngang.

Høy utnyttelse tilsier dekomponerte volumer med variasjon i materialbruk, lys og skygge. Fleksibiliteten ivaretas ved en rasjonell, åpen struktur som setter variasjon i system, og som gir flere muligheter for seksjonering for ulike leiletakere.

Strandveien 15 er lagt i vinkel om kollen og består av to kontorfløyer. Bygningsvolumene strekker seg fra 3-9 etasjer, hvor et fremskutt volum i de 3 nederste etasjene forsterker Strandveiens kurvatur og bringer skalaen ned ved en lavere gesims. Hjørnevolumet er hevet for eksponering mot E18 og for markering av anleggets portal som leder til hovedinngangen på plan 4.Avtrapping av bygningsvolumet gir flere terrasser med sol og utsikt til fjorden.

Tomten for Styrandveien 13 fremstod som svært uryddig med regulert gang- og sykkelvei og et ekponert parkeringsanlegg. Det har vært et overoirdnet mål og `rydde opp` og samle de ulike elementene innenfor utbyggingen.

Bygningskomplekset består av to bygg bundet sammen med et sentralt heis- og trappetårn. De nederste 3 etasjene har inngang fra Strandveien og forholder seg til sykkelveiens kurvatur, mens de 3 øverste etasjene innordner seg Lysakerlokkets struktur.

Kontorbyggene Strandveien13-15 ble oppført i 1999 for Gjensidige Eiendom as.
Entreprenør: NCC Construction as (totalentreprise Strandveien 15) og Realbygg as (generalentreprise Strandveien 13)