Strandpromenaden

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Kristiansand, Norway
Bygningstype/størrelse:
Zoning and development plan, 96 apartments, 10.400m2 apartments, 4040m2 parking area.
Oppdragsgiver:
Rasmussengruppen AS
Periode:
2004

Tomten i Østre Strandgate 20-28 i Kristiansand ligger i randsonen utenfor Kvadraturens kvartalsstruktur, tilsvarer i størrelse1/2 kvartal. Tomten grenser til Nupenparkens åpne rom og vender seg mot småbåthavnen og fjorden.

Kvadraturen er en kulturhistorisk verneverdig struktur, noe som innebærer at mønsteret ikke skal brytes opp eller utvides med nye kvartaler, slik at den historiske avgrensningen blir uklar. Randsonen har en oppløst karakter, og bebyggelsesplanen for Strandpromenaden følger dette prinsipp. Slik unngår man å danne en barriere mellom byen og fjorden. En kombinasjon av ulike prinsipper, med en urban, gjennombrutt bygningsfløy langs Østre Strandgate og tre tverrstilte fløyer, gir en løsning hvor hensynet til Kvadraturen og byens kontakt med og fasade mot fjorden balanseres mot kravet til utnyttelse og boligenes behov for utsikt og lys. En slik bebyggelse ivaretar også hensynet til de vakre, gamle trerekkene langs Kirkegata og Østre Strandgate. 
Hovedadkomsten er fra Østre Strandgate, gjennom en to etasjer høy åpning. Gjennom åpningen skimtes fjorden i forlengelsen av gårdsrommets vannspeil.

Det var et mål å utvikle et plansystem som gav leilighetene ledighet med hensyn til bevegelsesmuligheter, sikt og lysinnfall.

Innstilt til STATENS BYGGESKIKKPRIS 2004